Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập

  • GIỐNG CẢI BẮP CT17
  • Dưa lê Super 007 Honey
  • Ớt cay High Fly
  • Cải củ Song Jeong
  • Xà lách Ha Cheong
  • Giống bí ngồi Star ol

Bón phân giống xà lách Ha Cheong

 Lượng bón:

Loại phân   Tổng lượng phân bón (tấn/ha)   Bón lót (%)  Bón thúc (%) 
 Lần 1  Lần 2
 Phân chuồng hoai mục  20.000-30.000  100  -  -
 N  60-70  30  30 40 
P2O5 30-40 100 - -
K2O 60-70 30 30 40

Không sử dụng phân tươi, nước phân tươi để bón cho cây. Chỉ dùng phân hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh.

+ Cách bón thúc:

- Lần 1: Khi cây hồi xanh (sau trồng 7-10 ngày)

- Lần 2: Khi cây trải lá (sau trồng 20-25 ngày)

- Có thể giảm lượng phân hóa học và phun các chế phẩm dinh dưỡng qua lá như Agrodream, Rong biển, Ezim phun đều cho cây vào 2 đợt nằm trong khoảng giữa thời gian các lần bón phân trên. Ngừng bón và phun trước thu hoạch 30 ngày.

BÀI VIẾT MỚI

Về Dự án

Quy trình kỹ thuật này được xây dựng từ kết quả nghiên cứu của chương trình Hợp tác với Hàn Quốc: dự án:“Phát triển sản xuất rau thông qua giới thiệu các giống rau tiên tiến của Hàn Quốc và những công nghệ canh tác thích hợp cho các vùng sinh thái của Việt Nam, giai đoạn 2014-2017” và dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập, giai đoạn 2018-2020”